Definitions of šumma

Helpful external links about šumma

šumma in the Law Code of Hammurabi

The Akkadian word šumma appears in at least 51 provision(s) within Hammurabi's code:

 • § 1 : (normalized Akkadian) šumma awīlum awīlam ubbir-ma nērtam elīšu iddī-ma lā uktīššu, mubbiršu iddâk.
 • § 10 : (normalized Akkadian) šumma šayyāmānum nādin iddinūšum u šībī ša ina maḫrīšunu išāmu lā itbalam, bēl ḫulqim-ma šībī mūde ḫulqīšu itbalam, šayyāmānum šarrāq iddâk; bēl ḫulqim ḫuluqšu ileqqe.
 • § 11 : (normalized Akkadian) šumma bēl ḫulqim šībī mūde ḫulqīšu lā itbalam, sar; tuššam-ma idke; iddâk.
 • § 12 : (normalized Akkadian) šumma nādinānum ana šīmtim ittalak, šayyāmānum ina bīt nādinānim rugummê dīnim šuāti adi ḫamšīšu ileqqe.
 • § 127 : (normalized Akkadian) šumma awīlum eli entim ū aššat awīlim ubānam ušatriṣ-ma lā uktīn, awīlam šuāti maḫar dayyānī inaṭṭûšu; u muttassu ugallabū.
 • § 130 : (normalized Akkadian) šumma awīlum aššat awīlim ša zikaram lā īdû-ma ina bīt abīša wašbat ukabbilšī-ma ina sunīša ittatīl-ma iṣṣabtūšu, awīlum šū iddâk; sinništum šī ūtaššar.
 • § 132 : (normalized Akkadian) šumma aššat awīlim aššum zikarim šanîm ubānum elīša ittariṣ-ma itti zikarim šanîm ina utūlim lā ittaṣbat ana mutīša Id išalli.
 • § 137 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ana šugītim ša mārī uldūšum ū lū nadītim ša mārī ušaršûšu ezēbim pānīšu ištakan, ana sinništim šuāti šeriktaša utarrūšim; u muttat eqlim kirîm u bīšim inaddinūšim-ma mārīša urabba; ištu mārīša urtabbû ina mimma ša ana mārīša innadnu zīttam kīma aplim ištēn inaddinūšim-ma mutu libbīša iḫḫassi.
 • § 14 : (normalized Akkadian) šumma awīlum mār awīlim ṣeḫram ištariq iddâk.
 • § 140 : (normalized Akkadian) šumma muškēnum ⅓ mana kaspam inaddiššim
 • § 144 : (normalized Akkadian) šumma awīlum nadītam īḫuz-ma nadītum šī amtam ana mutīša iddim-ma mārī uštabši awīlum šū ana šugītim aḫāzim pānīšu ištakan, awīlam šuāti ul imaggarūšu; šugītam ul iḫḫaz.
 • § 145 : (normalized Akkadian) šumma awīlum nadītam īḫuz-ma mārī lā ušaršīšū-ma ana šugītim aḫāzim pānīšu ištakan, awīlum šū šugītam iḫḫaz; ana bītīšu ušerrebši; šugītum šī itti nadītim ul uštamaḫḫar.
 • § 15 : (normalized Akkadian) šumma awīlum lū warad ekallim lū amat ekallim lū warad muškēnim lū amat muškēnim abullam uštēṣi, iddâk.
 • § 16 : (normalized Akkadian) šumma awīlum lu wardam lu amtam ḫalqam ša ekallim u lu muškēnim ina bītišu irtaqīma ana šisīt nāgirim la ušteṣiam, bēl bītim šû iddâk.
 • § 17 : (normalized Akkadian) šumma awīlum lū wardam lū amtam ḫalqam ina ṣērim iṣbat-ma ana bēlīšu irtedeaššu, šinā šiqil kaspam bēl wardim inaddiššum
 • § 172 : (normalized Akkadian) šumma mussa nudunnâm la iddiššim, šeriktaša ušallamūšimma ina makkūr bīt mutiša zittam kīma aplim ištēn ileqqe. šumma mārūša aššum ina bītim šūṣîm usaḫḫamūši, dayyānū warkassa iparrasūma mārī arnam immidū. sinništum šî ina bīt mutiša ul uṣṣi šumma sinništum šî ana waṣêm panīša ištakan nudunnâm ša mussa iddinušim ana mārīša izzib. šeriktam ša bīt abiša ileqqēma. mut libbiša iḫḫassi.
 • § 175 : (normalized Akkadian) šumma lū warad ekallim ū lū warad muškēnim mārat awīlim īḫuz-ma mārī ittalad bēl wardim ana mārī mārat awīlim ana wardūtim ul iraggum.
 • § 176 : (normalized Akkadian) u šumma warad ekallim ū lū warad muškēnim mārat awīlim īḫuz-ma inūma īḫuzūši qadum šeriktim ša bīt abīša ana bīt warad ekallim ū lū warad muškēnim īrum-ma ištu innemdū bītam īpušū bīšam iršû warkānum-ma lū warad ekallim ū lū warad muškēnim ana šīmtim ittalak mārat awīlim šeriktaša ileqqe; u mimma ša mussa u šī ištu innemdū iršû ana šinīšu izuzzū-ma mišlam bēl wardim ileqqe mišlam mārat awīlim ana mārīša ileqqe.
 • § 178 : (normalized Akkadian) šumma ugbabtum nadītum u lu sekretum ša abuša šeriktam išrukušim ṭuppam išṭurušim ina ṭuppim ša išṭurušim warkassa ēma eliša ṭabu nadānam la išṭuršimma mala libbiša la ušamṣīši warka abum ana šīmtim ittalku eqelša u kirāša aḫḫūša ileqqûma kīma emūq zittiša ipram piššatam u lubūšam inaddinūšimma libbaša uṭabbū. šumma aḫḫūša kīma emūq zittiša ipram piššatam u lubūšam la ittadnūšimma libbaša la uṭṭibbū, eqelša u kirāša ana errēšim ša eliša ṭābu inaddinma errēssa ittanaššīši eqlam kirâm u mimma ša abuša iddinušim adi balṭat ikkal. ana kaspim ul inaddin. šaniam ul uppal. aplūssa ša aḫḫīšama.
 • § 179 : (normalized Akkadian) šumma entum nadītum ū lū sekretum ša abūša šeriktam išrukūšim kunukkam išṭurūšim ina ṭuppim ša išṭurūšim warkassa ēma elīša ṭābu nadānam išṭuršim-ma mala libbīša uštamṣīši, warka abum ana šīmtim ittalku warkassa ēma elīša ṭābu inaddin; aḫḫūša ul ibaqqarūši.
 • § 182 : (normalized Akkadian) šumma abum ana mārtīšu nadīt Marduk ša Bābilim šeriktam lā išrukšim kunukkam lā išṭuršim, warka abum ana šīmtim ittalku ina makkūr bīt abim šalušti aplūtīša itti aḫḫīša izâz-ma ilkam ul illak; nadīt Marduk warkassa ēma elīša ṭābu inaddin.
 • § 183 : (normalized Akkadian) šumma abum ana mārtīšu šugītim šeriktam išrukšim ana mutim iddišši kunukkam išṭuršim, warka abum ana šīmtim ittalku ina makkūr bīt abim ul izâz.
 • § 184 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ana mārtīšu šugītim šeriktam lā išrukšim ana mutim lā iddišši, warka abum ana šīmtim ittalku aḫḫūša kīma emūq bīt abim šeriktam išarrakūšim-ma ana mutim inaddinūši.
 • § 196 : (normalized Akkadian) šumma awīlum īn mār awīlim uḫtappid, īššu uḫappadū.
 • § 198 : (normalized Akkadian) šumma īn muškēnim uḫtappid ū lū eṣemti muškēnim išteber, ištēn manā kaspam išaqqal.
 • § 2 : (normalized Akkadian) šumma awīlum kišpī eli awīlim iddī-ma lā uktīššu, ša elīšu kišpū nadû ana Id illak; Id išalliam-ma šumma Id iktašassu mubbiršu bīssu itabbal; šumma awīlam šuāti Id ūtebbibaššū-ma ištalmam, ša elīšu kišpī iddû iddâk; ša Id išliam bīt mubbirīšu itabbal.
 • § 201 : (normalized Akkadian) šumma šinni muškēnim ittadi šalušti manā kaspam išaqqal.
 • § 204 : (normalized Akkadian) šumma muškēnum lēt muškēnim imtaḫas eš(e)ret šiqil kaspam išaqqal.
 • § 208 : (normalized Akkadian) šumma mār muškēnim, šalšat manā kaspam išaqqal.
 • § 209 : (normalized Akkadian) šumma awīlum mārat awīlim imḫaṣ-ma ša libbīša uštaddīši, ešret šiqil kaspam ana ša libbīša išaqqal.
 • § 213 : (normalized Akkadian) šumma amat awīlim imḫaṣma ša libbiša uštaddīši, 2 šiqil kaspam išaqqal.
 • § 216 : (normalized Akkadian) šumma mār muškēnim, ḫamšat šiqil kaspam ileqqe.
 • § 219 : (normalized Akkadian) šumma asûm simmam kabtam wardam muškēnam ina karzil siparrim īpuš-ma uštamīt, wardam kīma wardim irīab.
 • § 22 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ḫubtam iḫbut-ma ittaṣbat, awīlum šū iddâk.
 • § 228 : (normalized Akkadian) šumma itinnum bītam ana awīlim īpuš-ma ušaklilšum, ana ištēn mūšar bītim šinā šiqil kaspam ana qīštīšu inaddiššum.
 • § 234 : (normalized Akkadian) šumma malāḫum elep 60 kur ana awīlim ipḫe, 2 šiqil kaspam ana qīštišu inaddiššum.
 • § 237 : (normalized Akkadian) šumma awīlum malāḫam u eleppam īgurma šeʾam šipātim šamnam suluppī u mimma šumšu ša ṣênim iṣēnši malāḫum šû īgīma eleppam uṭṭebbi u ša libbiša uḫtalliq, malāḫum eleppam ša uṭebbû u mimma ša ina libbiša uḫalliqu iriab.
 • § 24 : (normalized Akkadian) šumma napištum, ālum u rabiānum ištēn manā kaspam ana nišīšu išaqqalū.
 • § 25 : (normalized Akkadian) šumma ina bīt awīlim išātum innapiḫ-ma awīlum ša ana bullîm illiku ana numāt bēl bītim īššu iššī-ma numāt bēl bītim ilteqe, awīlum šū ana išātim šuāti innaddi.
 • § 277 : (normalized Akkadian) šumma awīlum elep šūš kurrī īgur ina ištēn ūmim šuduš/šeššat kaspam idīša inaddin.
 • § 280 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ina māt nukurtim wardam amtam ša awīlim ištām, inūma ina libbu mātim ittalkam«-ma» bēl wardim ū lū amtim lū warassu ū lū amassu ūteddi, šumma wardum ū lū amtum šunu mārū mātim balum kaspim-ma andurāršunu iššakkan.
 • § 3 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ina dīnim ana šībūt sarrātim uṣiam-ma awāt/awât iqbû lā uktīn, šumma dīnum šū dīn napištim, awīlum šū iddâk.
 • § 30 : (normalized Akkadian) šumma lū rēdûm ū lū bāʾerum eqelšu kirīšu u bīssu ina pānī ilkim iddī-ma uddappir šanûm warkīšu eqelšu kirīšu u bīssu iṣbat-ma šalāš šanātim ilikšu ittalak šumma ittūram-ma eqelšu kirīšu u bīssu irriš ul innaddiššum; ša iṣṣabtū-ma ilikšu ittalku šū-ma illak.
 • § 4 : (normalized Akkadian) šumma ana šībūt êm u kaspim uṣiam, aran dīnim šuāti ittanašši.
 • § 5 : (normalized Akkadian) šumma dayyānum dīnam idīn, purussâm iprus, kunukkam ušēzib, warkānum-ma dīššu īteni, dayyānam šuāti ina dīn idīnu enêm ukannūšū-ma rugummâm ša ina dīnim šuāti ibbaššû adi šinšerīšu inaddin; u ina puḫrim ina kussi dayyānūtīšu ušetbûšû-ma ul itâr-ma itti dayyānī ina dīnim ul uššab.
 • § 56 : (normalized Akkadian) šumma awīlum mê iptē-ma epšētim ša eqel itêšu mê uštābil, ana būrim eš(e)ret kur âm imaddad.
 • § 6 : (normalized Akkadian) šumma awīlum makkūr ilim ū ekallim išriq awīlum šū iddâk; u ša šurqam ina qātīšu imḫuru iddâk.
 • § 61 : (normalized Akkadian) šumma nukaribbum eqlam ina zaqāpim lā igmur-ma nidītam īzib nidītam ana libbi zīttīšu išakkanūšum.
 • § 7 : (normalized Akkadian) šumma awīlum lū kaspam lū ḫurāṣam lū wardam lū amtam lū alpam lū immeram lū imēram ū lū mimma šumšu ina qāt mār awīlim ū lū warad awīlim balum šībī u riksātim ištām ū lū ana maṣṣarūtim imḫur awīlum šū šarrāq iddâk.
 • § 8 : (normalized Akkadian) šumma awīlum lū alpam lū immeram lū imēram lū šaḫâm ū lū eleppam išriq šumma ša ilim šumma ša ekallim, adi šalāšāʾīšu inaddin; šumma ša muškēnim, adi ešrīšu irīab; šumma šarrāqānum ša nadānim lā īšu, iddâk.
 • § 9 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ša mimmûšu ḫalqu mimmâšu ḫalqam ina qāti/qātī awīlim iṣṣabat, awīlum ša ḫulqum ina qātīšu ṣabtu "nādinānum-mi iddinam; maḫar šībī-mi ašām" iqtabi, u bēl ḫulqim "šībī mūde ḫulqīyā-mi lublam" iqtabi, šayyāmānum nādin iddinūšum u šībī ša ina maḫrīšunu išāmu itbalam u bēl ḫulqim šībī mūde ḫulqīšu itbalam, dayyānū awâtīšunu immarū-ma šībū ša maḫrīšunu šīmum iššāmu u šībū mūde ḫulqim mūdûssunu maḫar ilim iqabbû-ma nādinānum šarrāq; iddâk; bēl ḫulqim ḫuluqšu ileqqe; šayyāmānum ina bīt nādinānim kasap išqulu ileqqe.

Citation

Dedović, B. "šumma - eHammurabi." OMNIKA Foundation, 30 Jan. 2024, ehlaw.org/dictionary/word/šumma. [Accessed 27 May. 2024]

MLA 9

Dedović, B. (2024, January 30). šumma - eHammurabi. OMNIKA Foundation. https://ehlaw.org/dictionary/word/šumma

APA 7

Dedović, Boban. "šumma - eHammurabi." Las Vegas, NV: OMNIKA Foundation. Created January 30, 2024. Modified February 27, 2024. Accessed May 27, 2024. https://ehlaw.org/dictionary/word/šumma.

CMS 16

Bibliography

Huehnergard, John. A Grammar of Akkadian (Third Edition). Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2011.

HAG3

Lauffenburger, Olivier. "AAF Assyrian Dictionary." France: Association Assyrophile de France. Accessed August 28, 2023. https://www.assyrianlanguages.org. [Visit]

AAF

OMNIKA Foundation Contributors. "PsychLing: Psycholinguistics Portal." Las Vegas, NV: OMNIKA Foundation. Accessed February 28, 2024. https://psycholinguistics.org. [Visit]

PsyLng

Richardson, Mervyn E.J. A Comprehensive Grammar to Hammurabi's Stele. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014.

CGHS

Richardson, Mervyn E.J. Hammurabi's Laws: Text, Translation and Glossary. New York, NY: T & T Clark International, 2004.

RHL

Introducing MultiViewSM

MultiViewSM for eHammurabi allows you to compare up to seven different sources for a given law's content: cuneiform, transliteration, normalization, and the English translation.

eHammurabi Glossary

The term Akkadian commonly means "an ancient language spoken and written in Mesopotamia between c. 3200 BCE – 200 CE."

Read more

eHammurabi Glossary

Click here to learn more about Particle and find other relevant terms related to the Law Code of Hammurabi.

Read more

eHammurabi Glossary

Click here to learn more about eHammurabi and find other relevant terms related to the Law Code of Hammurabi.

Read more