awīlim in the Law Code of Hammurabi

The Akkadian word awīlim appears in at least 13 provision(s) within Hammurabi's code:

 • § 127 : (normalized Akkadian) šumma awīlum eli entim ū aššat awīlim ubānam ušatriṣ-ma lā uktīn, awīlam šuāti maḫar dayyānī inaṭṭûšu; u muttassu ugallabū.
 • § 130 : (normalized Akkadian) šumma awīlum aššat awīlim ša zikaram lā īdû-ma ina bīt abīša wašbat ukabbilšī-ma ina sunīša ittatīl-ma iṣṣabtūšu, awīlum šū iddâk; sinništum šī ūtaššar.
 • § 132 : (normalized Akkadian) šumma aššat awīlim aššum zikarim šanîm ubānum elīša ittariṣ-ma itti zikarim šanîm ina utūlim lā ittaṣbat ana mutīša Id išalli.
 • § 14 : (normalized Akkadian) šumma awīlum mār awīlim ṣeḫram ištariq iddâk.
 • § 176 : (normalized Akkadian) u šumma warad ekallim ū lū warad muškēnim mārat awīlim īḫuz-ma inūma īḫuzūši qadum šeriktim ša bīt abīša ana bīt warad ekallim ū lū warad muškēnim īrum-ma ištu innemdū bītam īpušū bīšam iršû warkānum-ma lū warad ekallim ū lū warad muškēnim ana šīmtim ittalak mārat awīlim šeriktaša ileqqe; u mimma ša mussa u šī ištu innemdū iršû ana šinīšu izuzzū-ma mišlam bēl wardim ileqqe mišlam mārat awīlim ana mārīša ileqqe.
 • § 2 : (normalized Akkadian) šumma awīlum kišpī eli awīlim iddī-ma lā uktīššu, ša elīšu kišpū nadû ana Id illak; Id išalliam-ma šumma Id iktašassu mubbiršu bīssu itabbal; šumma awīlam šuāti Id ūtebbibaššū-ma ištalmam, ša elīšu kišpī iddû iddâk; ša Id išliam bīt mubbirīšu itabbal.
 • § 209 : (normalized Akkadian) šumma awīlum mārat awīlim imḫaṣ-ma ša libbīša uštaddīši, ešret šiqil kaspam ana ša libbīša išaqqal.
 • § 213 : (normalized Akkadian) šumma amat awīlim imḫaṣma ša libbiša uštaddīši, 2 šiqil kaspam išaqqal.
 • § 228 : (normalized Akkadian) šumma itinnum bītam ana awīlim īpuš-ma ušaklilšum, ana ištēn mūšar bītim šinā šiqil kaspam ana qīštīšu inaddiššum.
 • § 25 : (normalized Akkadian) šumma ina bīt awīlim išātum innapiḫ-ma awīlum ša ana bullîm illiku ana numāt bēl bītim īššu iššī-ma numāt bēl bītim ilteqe, awīlum šū ana išātim šuāti innaddi.
 • § 280 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ina māt nukurtim wardam amtam ša awīlim ištām, inūma ina libbu mātim ittalkam«-ma» bēl wardim ū lū amtim lū warassu ū lū amassu ūteddi, šumma wardum ū lū amtum šunu mārū mātim balum kaspim-ma andurāršunu iššakkan.
 • § 7 : (normalized Akkadian) šumma awīlum lū kaspam lū ḫurāṣam lū wardam lū amtam lū alpam lū immeram lū imēram ū lū mimma šumšu ina qāt mār awīlim ū lū warad awīlim balum šībī u riksātim ištām ū lū ana maṣṣarūtim imḫur awīlum šū šarrāq iddâk.
 • § 9 : (normalized Akkadian) šumma awīlum ša mimmûšu ḫalqu mimmâšu ḫalqam ina qāti/qātī awīlim iṣṣabat, awīlum ša ḫulqum ina qātīšu ṣabtu "nādinānum-mi iddinam; maḫar šībī-mi ašām" iqtabi, u bēl ḫulqim "šībī mūde ḫulqīyā-mi lublam" iqtabi, šayyāmānum nādin iddinūšum u šībī ša ina maḫrīšunu išāmu itbalam u bēl ḫulqim šībī mūde ḫulqīšu itbalam, dayyānū awâtīšunu immarū-ma šībū ša maḫrīšunu šīmum iššāmu u šībū mūde ḫulqim mūdûssunu maḫar ilim iqabbû-ma nādinānum šarrāq; iddâk; bēl ḫulqim ḫuluqšu ileqqe; šayyāmānum ina bīt nādinānim kasap išqulu ileqqe.

Citation

Dedović, B. "awīlim - eHammurabi." OMNIKA Foundation, 27 Feb. 2024, ehlaw.org/dictionary/word/awīlim. [Accessed 27 May. 2024]

MLA 9

Dedović, B. (2024, February 27). awīlim - eHammurabi. OMNIKA Foundation. https://ehlaw.org/dictionary/word/awīlim

APA 7

Dedović, Boban. "awīlim - eHammurabi." Las Vegas, NV: OMNIKA Foundation. Created February 27, 2024. Modified February 27, 2024. Accessed May 27, 2024. https://ehlaw.org/dictionary/word/awīlim.

CMS 16

Bibliography

Huehnergard, John. A Grammar of Akkadian (Third Edition). Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2011.

HAG3

Lauffenburger, Olivier. "AAF Assyrian Dictionary." France: Association Assyrophile de France. Accessed August 28, 2023. https://www.assyrianlanguages.org. [Visit]

AAF

OMNIKA Foundation Contributors. "PsychLing: Psycholinguistics Portal." Las Vegas, NV: OMNIKA Foundation. Accessed February 28, 2024. https://psycholinguistics.org. [Visit]

PsyLng

Richardson, Mervyn E.J. A Comprehensive Grammar to Hammurabi's Stele. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014.

CGHS

Richardson, Mervyn E.J. Hammurabi's Laws: Text, Translation and Glossary. New York, NY: T & T Clark International, 2004.

RHL

Introducing MultiViewSM

MultiViewSM for eHammurabi allows you to compare up to seven different sources for a given law's content: cuneiform, transliteration, normalization, and the English translation.

eHammurabi Glossary

The term Akkadian commonly means "an ancient language spoken and written in Mesopotamia between c. 3200 BCE – 200 CE."

Read more

eHammurabi Glossary

Click here to learn more about Noun and find other relevant terms related to the Law Code of Hammurabi.

Read more

eHammurabi Glossary

Click here to learn more about eHammurabi and find other relevant terms related to the Law Code of Hammurabi.

Read more